ODRŽAN SASTANAK PREDSTAVNIKA SINDIKATA I MENADŽMENTA UINO

Poštovane članice i članovi Sindikata,

želimo Vas upoznati da je dana 27.10.2021. godine održan sastanak između predstavnika Sindikata i našeg poslodavca,  menadžmenta UINO na čelu s direktorom, g. Mirom Džakulom.

Na sastanku se, prije svega, raspravljalo o gorućim temama (o kojima je na prethodnom sastanku raspravljalo i Vijeće za mirno rješavanje spora), a to su sporna pitanja vezana za najavu štrajka, upućena od strane Sindikata prema poslodavcu, kako slijedi:

1.vraćanje osnovice za plaće na nivo 498,10 KM odnosno 535,00 KM, koliko je iznosila do 2008. godine.

2. upućivanje zajedničkog Prijedloga Izmjene Zakona  o plaćama i naknadama u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH”, br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17, 25/18 i 32/20), a kojim bi se tražilo:

a) izdvajanje zaposlenih u Upravi za indirektno-neizravno oporezivanje od ostalih zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, u poseban član Zakona, zbog specifičnosti radnih mjesta i poslova koji su u nadležnosti Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje i

b) revidiranje koeficijenata i platnih razreda zaposlenih u UINO, pri čemu bi bilo neophodno: 

*približiti i utvrditi realne koeficijente i platne razrede prema opisu poslova sistematiziranih radnih mjesta (isti koeficijenti za iste poslove i ista radna mjesta).

 *u okviru platnog razreda ispraviti razlike između najnižeg i najvišeg koeficijenta, posebno za srednju stručnu spremu iz razloga što su razlike između najnižeg (1,29) i najvišeg (1,39) koeficijenta minorne i neprihvatljive sa aspekta Sindikata.

Iako gornja problematika nije u nadležnosti UINO, kao naš poslodavac dužni su poduzeti korake u realizaciji traženog.

Ujedno, želimo Vas upoznati:

3. da je izmjena Odluke VM BIH o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH na troškove smještaja, naknada za odvojeni život i naknade za privremeno raspoređivanje („Sl.glasnik BiH“ broj 42/12, 78/12, 51/13 i 68/18) u fazi usvajanja i da je Sindikat na istu dao svoju Suglasnost (Akt broj: 84 / 3 – 09 / 21 od 28.09.2021.godine), uz napomenu da je upravo Sindikat tražio izmjenu ove Odluke;

4. da je otpočinjanje postupka Kolektivnog pregovaranja tema koju moramo inicirati zajedno sa ostala dva reprezentativna sindikata institucija BiH, odnosno uputiti zajedničku urgenciju prema VM BiH na prethodna obraćanja.

Pored izloženog, raspravljalo se o temama koje je Sindikat delegirao za ovaj sastanak, a to su:

  1. Pravilnik o premještaju zaposlenih u UNO,
  2. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji u UNO,
  3. Disciplinska komisija UNO i prava predstavnika Sindikata tijekom rasprave,
  4. Pravilnik o ovlaštenjima i ovlaštenim službenim licima,
  5. Službena odijela uposlenih, službene iskaznice i službene značke,
  6. Uvjeti rada i zaštita zaposlenih u UNO tijekom COVID pandemije,
  7. Uvjeti rada i snabdjevenost sredstvima i opremom za rad (uredski materijal, ispravnost vozila i dr.)
  8. Pravilnik o novčanoj nagradi uposlenih u UNO (transparentnost informacija).

Po svakoj pojedinačnoj temi, zaključeno je da će Sindikat aktivno biti uključen u radne grupe sa više predstavnika, kao i u one u kojima nije imao učešće do sada.

Također, niti jedan od navedenih prijedloga akata neće ići u realizaciju bez prethodnog usuglašavanja stavova UINO i Sindikata.

Nakon sačinjenog Zapisnika sa sastanka isti će Vam biti blagovremeno dostavljen.

Ukazujemo i na razgovor oko primjene Metodologije o izmjenama i dopunama metodologije za raspoređivanje uposlenog unutar platnog razreda, (Sl.glasnik BiH broj 76/20 od 24.11.2020. godine), posebno u dijelu njezine potpune implementacije, koja je u toku i zbog obimnosti posla u fazi je donošenja rješenja. 

I naposljetku, naglašavamo da će, isključivo zahvaljujući našem Sindikatu, Odluka o troškovima smještaja i naknadama za odvojeni život, kao i izmjene  Metodologije (član 6. stav (1.) pod a) i pod b), kojim se značajno ide u korist zaposlenih u UINO) ići u proceduru usvajanja i pored blokada u radu državnih institucija.

Napominjemo da ovaj Sindikat ima jasne ciljeve, a to je borba za bolji materijalni status i poboljšanje radno-pravnih pitanja zaposlenih u UINO, prvenstveno članova Sindikata, na čemu ćemo biti istrajni i jedinstveni, do kraja i po cijenu ulaska u štrajk.

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

This entry was posted in Aktuelnosti. Bookmark the permalink.