Pismo Predsjedavajućem Vijeća ministara!

Broj: 18/9-12/19

Datum: 26.12.2019. godine                                                                         HITNO !

 

BOSNA I HERCEGOVINA

VIJEĆE – SAVJET  MINISTARA

N/r. Predsjedavajućeg, Dr. Zoran Tegeltija

Trg BiH br. 1

71000, Sarajevo

Poštovani Predsjedavajući,

povodom Vaše izjave  u vezi sa globalnim fiskalnim okvirom za naredni trogodišnji period, gdje ste  naveli da i ako dođe do povećanja budžeta  neće doći do suštinski značajnijeg povećanja, kao jedan od tri reprezentativna Sindikata želimo istaći da je neprihvatljivo da se i u narednom periodu zanemare potrebe zaposlenih na državnom nivou, dok se u isto vrijeme u medijima najavljuju povećanja plaća na nižim nivoima u javnoj upravi. Kao Sindikat institucije, koja prikuplja najveći dio prihoda za sve nivoe budžeta u BiH, zahtjevamo da se u 2020. godini izvrši povećanje izdvajanja od indirektnih poreza za budžet institucija na državnom nivou za najmanje 15%, a kako bi se mogle uskladiti plaće sa plaćama u javnoj upravi na nižim nivoima. Naime, od 2013. godine do danas izdvajanja od indirektnih poreza su povećana za skoro 30% nižim nivoima, dok za Budžet Institucija BiH nije izdvojena ni jedna jedina KM.

Stoga, tražimo povećanje izdvajanja u 2020. godini za 15%, kako bi se djelimično približili platama na nižimm nivoima vlasti, a u narednim godinama da se povećanje prihoda odrazi u istom procentualnom odnosu kao i nižim nivoima vlasti, a kako bi se poboljšala i materijalna sredstva za rad. Na jednoj strani imamo u medijima često informacije o nabavci skupocjenih automobila za Ministre i kabinete, dok je npr. vozni park u našoj Instituciji u prosjeku preko 10 godina star, i gdje se kupuju mala putnička vozila u vrijednosti oko 20.000 KM i to većinom u nedovoljnom broju.

Napominjemo, Uprava za indirektno oporezivanje je jedna od najlošijih institucija i kada je riječ o investicionim ulaganjima, uključujući i nabavku vozila. Kao potvrdu istog ukazujemo na vrlo lošu opremljenost pojedinih graničnih prelaza (kontejneri, koji su često bez struje i bilo kakvog vida zagrijavanja), bez ikakvih uvjeta za rad, a isti na samom ulazu u zemlju prezentuju Bosnu i Hercegovinu i šalju vrlo lošu sliku o stanju u državi. Nadalje, dok se s jedne strani u medijima često šire informacije o nabavci skupocjenih automobila za Ministre i kabinete, vozni park u našoj Instituciji u prosjeku je preko 10 godina star, a i kada se kupuju putnička vozila, to je vrlo mali broj vozila pri čemu kao nova koštaju do 20.000 KM i služe za svakodnevni rad carinskih i PDV-inspektora, iako je njihova vrijednost trenutno u potpunosti amortizovana. Kada je riječ i plaćama i naknadama, ukazujemo da naš inspektor ima plaću od 998 KM, dok inspektor na entitetskom nivou ima plaću od najmanje 1.400,00 KM. Iako smo u poređenju sa entiteskim poreznim upravama znatno efikasnija Insitucija, kako po prikupljanju prihoda, tako i po broju i iznosu duga koji nismo uspjeli naplatiti, imamo daleko najlošije uvjete za rad. Stoga, veliki broj uposlenih napušta službu i prelazi da radi na niže nivoe državne vlasti ili odlazi u javni sektor (npr. entitetske porezne uprave, ministarstva, općine, Vodovod, Komunalac i sl.), a značajan broj zaposlenih iz mlađe populacije odselio je u inostranstvo.

Napominjemo da se od indirektnih poreza za proračun na razini BiH u zadnjih 6 godina izdvaja konstantno 750 milijuna KM (kao da smo cijelo vrijeme na privremenom financiranju), dok su izdvajanja od indirketnih poreza entitetskim proračunima i BD u istom periodu povećana za preko 1,1 milijardu KM (u 2018. godini su veća za 27,32% u odnosu na 2013. godinu).

Također, ukazujemo da je ovaj Sindikat, zajedno sa ostala dva reprezentativna Sindikata institucija BiH uputio Zahtjev prema Vama, a kojim smo posebno tražili:

 • da se osnovica za obračun plaće poveća na minimalno 535,50 KM za 2020. godinu, koliko je i iznosila prije prvog smanjenja (2008.godine);
 • da se u 2020. godini od predviđenog povećanja prihoda (300 mil.KM) 100 mil.KM izdvoji za državni nivo, tj. da izdvajanja od indirektnih poreza iznose 850 mil. KM (umjesto dosadašnjih 750 mil.KM);
 •  Ukoliko bi povećanje prihoda bilo iznad planiranog iznosa od 300 mil.KM, tražimo da se izdvajanja za državni nivo utvrde u procentualnom iznosu kao i ostalim korisnicima, kako bi uposleni u institucijama BIH napokon postali izjednačeni sa uposlenim na nižim nivoima vlasti i kako bi jednako pratili trend povećanja troškova života.

Ističemo da ukoliko se ne budu planirala dovoljna sredstva za povećanje plaća zaposlenim na državnom nivou, bit ćemo prisiljeni poduzeti  sve Zakonom predviđene mjere kako bi ostvarili svoja prava, a prije svega dostigli približnu plaću kao na nižim nivoima vlasti, a što podrazumijeva i mogućnost štrajka upozorenja kao i kontinuiranog štrajka dok se ne riješe naši zahtjevi za usaglašavanjem plaća sa nižim nivoima vlasti. Sigurni smo da ćemo u saradnji sa ostala dva reprezentatina Sindikata na državnom nivou istrajati na ostvarenju našeg cilja i da novi saziv Vijeća Ministara ima spremnog pregovarača kada su u pitanju i plaće, kao i Kolektivni ugovor na državnom nivou, te ostala prava po pitanju radnog statusa na državnom nivou.

U Prilogu: Grafički prikaz osnovnih podataka iz informacije

S poštovanjem,

                        Predsjednica Sindikata UNO

       ______________________

                                                                                              Ana  Mrnjavac, s.r.

 

Prilog:

Grafikon 1. Pregled izdvajanja od indirektnih poreza u odnosu na 2013. godinu

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

KOLEKTIVNI UGOVOR – INFORMACIJA

KOLEKTIVNI UGOVOR

ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I ZAPOSLENIKE U INSTITUCIJAMA BIH

( usaglašen prijedlog teksta ispred Sindikata UINO )

Poštovani članovi,

ovim putem želimo Vas informirati da je Sindikat UINO dana 29.10.2019. godine usaglasio prijedlog teksta Kolektivnog ugovora za državne službenike i zaposlenike u institucijama BiH kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze Vijeća ministara BiH i reprezentativnih sindikata, a koja proizilaze iz rada i po osnovu rada državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH. Uskoro nas očekuje usaglašavanje ovog prijedloga sa druga dva reprezentativna sindikata, a zatim sa Vijećem ministara BiH.

Iz teksta KOLEKTIVNOG UGOVORA posebno izdvajamo sljedeće prijedloge našeg Sindikata:

 • Osnovica za obračun plata utvrđuje se u iznosu od 85% prosječne mjesečne neto plate u BiH
 • Plate zaposlenih u institucijama BiH ne mogu biti manje od plata zaposlenih na istom ili sličnom radnom mjestu na nižim organizacionim nivoima u državnoj upravi u BiH (entiteti, kantoni…)
 • Naknada za topli obrok ne može biti manja od 1 % od prosječne neto plate na nivou BiH
 • Regres za godišnji odmor je definisan u visini od 50% prosječne neto plate u BiH
 • Dodatak na plaću je utvrđen za sve zaposlene u UINO, a visina dodatka će zavisiti od statusa ovlaštenih lica, rada na terenu i ostalih zaposlenih lica (od 10% do 30%)
 • Uvećani su procenti povećanja plate u slučaju prekovremenog rada, rada u neradne dane, noćnog rada ili rada u dane državnih praznika (od 25% do 100%)
 • U slučaju kada zaposleni privremeno obavlja poslove drugog zaposlenog, duže od 15 dana, ima pravo na novčanu naknadu do 35% od njegove osnovne neto plate
 • Svi zaposleni u institucijama BiH imaju pravo na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život, naknadu za privremeno raspoređivanje i naknadu za službeno putovanje (bez diskriminacije)
 • Povećani su iznosi jubilarnih nagrada za službu u institucijama BiH (od 1 do 2,5 prosj.neto plate)
 • Povećan je broj i vrsta kriterija za uvećanje broja plaćenih radnih dana godišnjeg odmora
 • Preciznije su definisani slučajevi za korištenje plaćenog i neplaćenog odsustva
 • Zaposleni su kolektivno osigurani od posljedica nesretnog slučaja tokom 24 sata
 • Poslodavac je dužan zaposlenim obezbijediti sistematski ljekarski pregled jednom u dvije godine
 • Uređeni su uslovi vezani za obavljanje sindikalnih aktivnosti, zaštita zaposlenih i pravo na štrajk
 • Upražnjena radna mjesta, uz konsultacije i saglasnost reprezentativnog sindikata, poslodavac je dužan popuniti ovim redom: internim premještajem, eksternim premještajem i javnim konkursom
 • U slučaju smrti zaposlenog, nezaposleni supružnik ili dijete ima prednost kod prijema na rad
 • U slučaju prekobrojnosti definisani su precizni kriteriji bodovnog sistema radnih mjesta
 • Zaštita članova reprezentativnog sindikata (radno pravni status i uslovi rada)

S poštovanjem,

Predsjednica Sindikata UINO

Ana  Mrnjavac

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

Poziv za dostavljanje ponuda za paketiće

P O Z I V
za dostavljanje ponude za novogodišnje paketiće

u skladu sa aktivnostima Sindikata Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje o pokretanju podjele novogodišnjih paketića djeci članova Sindikata UINO, dostavite ponudu, u postupku nabavke i isporuke novogodišnjih paketića.

Molimo sve članove Sindikata, ukoliko raspolažu informacijama o kvalitetnim dobavljačima iz neposrednog okruženja, da ih upoznaju sa našim pozivom za dostavljanje ponuda, kako bi se mogli prijaviti. Sindikat će poslati već na nekoliko adresa poziv direktno, ali širom ponudom ćemo dobiti kvalitetnije paketiće.

U nastavku su elektronska verzija poziva i Obrasca za dostavljanje ponude.

Poziv

Aneks 1

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

J A H O R I N A 2 0 1 9 . – OBILJEŽAVANJE 2. GODIŠNJICE OSNIVANJA SINDIKATA UINO

Smještaj na bazi 2 puna pansiona u aparthotelu “Vučko” na Jahorini od 6. do 8.12 2019. (apartmani 1/2, 1/3 i 1/4).

Tokom 3 dana predviđen je bogat zabavni program povodom proslave i obilježavanja druge godišnjice osnivanja Sindikata UINO. Program se sastoji od radno-edukativnog i zabavnog dijela.

Radni dio (subota, od 9.00 do 12.00) će obuhvatiti održavanje Skupštine Sindikata UINO, sjednice komisija Sindikata UINO, sjednicu Upravnog odbora Sindikata UINO. U poslijepodnevnim satima (subota, od 15.00 do 17.00) predviđene su radionice za članove SUINO o sindikalnim aktivnostima, pravima, potrebama i značaju sindikalne borbe.

Zabavni dio će obuhvatiti 2 večernja druženja (petak, subota) uz bogat zabavni program (muzika uživo, tombola, karaoke, mis i mister večeri) i tradicionalne „Igre bez granica“ sa prigodnim nagradama za pobjedničke ekipe i takmičare.

Iznos kotizacije (3 dana, 2 puna pansiona) je 160,00 KM po osobi.
Plaćanje u 3 rate odbitkom od plaće za mjesece X., XI. i XII. 2019.g.

Besplatan prijevoz autobusima iz sjedišta Regionalnih centara UINO.

Prijave članova Sindikata UINO dostaviti do 25.10.2019.g. koordinatorima:
SREDIŠNJI URED UINO – munevera.krneta@uino.gov.ba – 051/335 341 (Sektor za carine, Odsjek za tarifu)
RC BANJA LUKA – amira.obarcanin@uino.gov.ba – 051/300 757 (Odsjek za poslovne usluge)
RC SARAJEVO – biljana.ivic@uino.gov.ba – 033/246 099 (Odsjek za carinske poslove)
RC MOSTAR – josip.sliskovic@uino.gov.ba – 036/356 850 (Odsjek za provedbu propisa)
RC TUZLA – nermin.jusic@uino.gov.ba – 035/368 037 (Odsjek za carinske poslove)

Potpisane obrasce za plaćanje u ratama dostaviti referentima za plaće u RC-ima i Središnjem uredu UINO najkasnije do 25.10.2019.godine.

Godišnjica obavijest

Plakat Vučko

Obrazac odbitka kotizacije od plate JAHORINA 2019

Obrazac odbitka kotizacije od plate JAHORINA 2019 – cirilica

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

Novogodišnji paketići 2019

Sindikat UINO će ove godine organizovati podjelu novogodišnjih paketića za djecu članova Sindikata UINO uz prigodan zabavno-muzički novogodišnji dječiji program u sjedištima Regionalnih centara i Središnjem uredu UINO u decembru 2019. godine.

Pravo na novogodišnje paketiće imaju djeca rođena u periodu:

od 01.01.2012. godine do 31.12.2019. godine.

 Potrebno je da roditelji (članovi Sindikata UINO) prijave podatke o djeci koja su rođena poslije 01.10.2018. godine ili prije 01.01.2012. godine (kupovina paketića), kao i članovi sindikata sa djecom, a koji su se učlanili u Sindikat poslije 01.10.2018. godine.

Podatke dostaviti na e-mail: admin@suino.ba do 31.10.2019.godine.

Potrebno je dostaviti slijedeće podatke: prezime i ime roditelja i djeteta, datum rođenja djeteta, naziv Regionalnog centra/SU, naziv organizacione jedinice i kontakt telefon.

Evidenciju djece rođene do 01.10.2018.godine Sindikat UINO već posjeduje.

Plakat – Obavijest o podjeli novogodišnjih paketića 2019

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment