Informacija za medije

20. juna 2019.godine u okviru konferencije “Turistički potencijali Bosne i Hercegovine sa aspekta sigurnosti” u organizaciji Sindikata državne agencije za istrage i zaštitu, upriličeno je potpisivanje Sporazuma o suradnji između reprezentativnih sindikata na razini institucija

Bosne i Hercegovine, i to:

 1. Saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini,
 2. Sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine i
 3. Sindikata Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje

Svrha potpisivanja Sporazuma je opredjeljenost sindikata na zajedničko sindikalno djelovanje u cilju jačanja sindikalne organiziranosti i djelovanja, kolektivnog pregovaranja i ostvarivanja prava u socijalnom dijalogu radi poboljšanja ekonomskih, socijalnih i radnih uvjeta članova Sindikata.

Obzirom na uočene vidove diskriminacije prema zaposlenima u institucijama BiH, koje se odnose na nepostojanje Kolektivnog ugovora, kontinuirano smanjivanje osnovice za plaću, naknade za topli obrok, nepostojanje kolektivnog osiguranja, diskriminacije u pogledu primjene Zakona o PIO i dr., potpisnice Sporazuma su opredjeljene:

 • da upozore Institucije Bosne i Hercegovine jer postoji izraženo nerazumjevanje i opstrukcije u primjeni konvencija Međunarodne organizacije rada, koje se odnose na pravo sindikata na slobodu udruživanja, kao i zaštitu prava zaposlenih na organiziranje i kolektivno pregovaranje;
 • da ukažu da institucije Bosne i Hercegovine moraju uvažavati i uključiti reprezentativne sindikate, posebno kada se radi o izradi propisa i podzakonskih akata koji reguliraju prava iz radno-pravnog odnosa;
 • da osiguraju svim zaposlenim pravo na pravičnu zaradu i druge naknade, sigurne i zdrave uslove rada, kolektivno osiguranje, zaštitu prava profesije i struke, zabranu diskriminacije po bilo kojem osnovu i jednake prilike u zapošljavanju i profesionalnom napredovanju.

Prioriteti našeg budućeg zajedničkog djelovanja su intenziviranje aktivnosti na otpočinjanju kolektivnog pregovaranja, sa posebnim naglaskom na povećanje plaća za sve uposlene u institucijama BiH, da bi se donekle popravio materijalni status i nepravda koja se godinama čini prema ovoj najugroženijoj kategoriji uposlenih u državnim institucijama. S obzirom na događanja u prethodnim godinama (od 2012.) u kontekstu povećanja prihoda od neizravnih poreza, odnosno ukupnih proračunskih sredstava u BIH za preko 5% godišnje, kao i povećanja realnih troškova života za preko 6%, smatramo da je inicijativa zajedničkog djelovanja  reprezentativnih sindikata na razini BIH potpuno opravdana.

Naime, uposleni u institucijama BiH, po svojim primanjima su u mnogo nepovoljnijem položaju u odnosu na uposlene u državnim institucijama nižih razina vlasti, usljed toga postoji tendencija stalnog prelaska stručnih kadrova sa državnih u institucije entiteta, kantona/županija i općina, jer su bolje plaćeni za sličan, a mnogo manje odgovoran posao.

U svezi s tim  izražavamo svoje negodovanje u sljedećem:

 1. Visina osnovice za obračun plaće  –  dva puta je smanjena i kao takva se primjenjuje od 2012. godine. U periodu od 2008. godine do 2012. godine osnovica za obračun plaće smanjena je sa 535,00 KM na 495,00 KM, a nakon toga na 475,69 KM i ista je u primjeni od 2012. godine do danas.  Istovremeno, prosječna plaća u BiH je od 2012. godine povećana sa 826,00 KM na 875,00 KM, tj. za 5,93%, uz napomenu da u ovoj godini taj prosjek premašuje 900,00 KM.
 2. Topli obrok je sa 12,70 KM smanjen na 6,00 KM, kao i dnevnice za službena putovanja u Bosni i Hercegovini sa 50,00 KM na 25,00 KM
 3. Regres – smanjen sa 586,00 KM (u periodu od 2008. godine do 2012. godine) na 300,00 KM.
 4. Osiguranja od nezgode –  ne postoje, kao ni redovni zdravstveni pregledi koji bi trebali biti obvezni, niti postoji Zakon o zaštiti na radu na državnoj razini, a sve to ukazuje koliko su uposleni u institucijama BiH diskriminirani i nisko rangirani.

Ako uporedimo plaće na državnom sa plaćama nižih razina vlasti, značajna je razlika u plaćama i naknadama uposlenih do razine šefa unutarnje organizacione jedinice, pri čemu je taj iznos na entitetskim i nižim instancama veći i do 400,00 KM, ovisno od entiteta i radnog mjesta iste razine. Jedan od naših zahtjeva upućen je prema Vijeću ministara BIH u kojem tražimo da se osnovica za obračun plaće uposlenim u institucijama BiH za narednu godinu usvoji u visini od 65-70% od prosječne neto plaće na razini BiH (trenutna je na nivou od 55,06%), sve u cilju poboljšanja materijalnog statusa uposlenih na državnoj razini.

Upravo ovi nagomilani problemi i jesu povod za potpisivanje Sporazuma o daljnjoj međusobnoj suradnji i zajedničkom istupanju sva tri reprezentativna sindikata državnih institucija u BIH.

SAVEZ SINDIKATA POLICIJSKIH ORGANA U BOSNI I HERCEGOVINI,

Predsjednik

Dragan Krvavac

SINDIKAT DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I ZAPOSLENIKA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE            

Predsjednica

Lejla Čopelj

 SINDIKAT UPRAVE ZA INDIREKTNO / NEIZRAVNO OPOREZIVANJE

Predsjednica

Ana Mrnjavac

Sarajevo, 21.06.2019.godine

Sporazum o suradnji između reprezentativnih Sindikata

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

Ponuda za sistematske preglede, osiguranje težih bolesti i osiguranje članova domaćinstva članova Sindikata UINO

Poštovani,

nakon potpisivanja Ugovora o kolektivnom osiguranju članova Sindikata UINO, svaki član sindikata je u 2019. godini, uplatom članarine, osiguran i od posljedica nesretnog slučaja-nezgode u toku i izvan radnog vremena (24 sata dnevno) i u bilo kojem mjestu u kojem se nalazi za vrijeme trajanja osiguranja.

Uzimajući u obzir da je radni zadatak svakog zaposlenika UINO stresan i odgovoran u kontinuitetu, a da propisima na državnom nivou nije kvalitetnije izvršeno zdravstveno zbrinjavanje zaposlenika, Sindikat UINO će ponuditi svojim članovima i njihovim porodicama najkvalitetnije i najpovoljnije oblike zdravstvenog osiguranja dok se ne riješi ovo pitanje potpisivanjem Kolektivnog ugovora.

S namjerom da što kvalitetnije zbrinemo članove sindikata (kako finansijski putem povećanja plata i ostalih naknada, tako i zdravstveno putem kvalitetnih programa osiguranja), dostavljamo anketnu ponudu svim članovima Sindikata UINO da se izjasne jednostavnim potpisivanjem obrasca u prilogu i dobrovoljnim izborom (jednog ili više) oblika osiguranja:

1. OSIGURANJE TEŽIH BOLESTI I HIRURŠKIH INTERVENCIJA (Triglav Osiguranje d.d.)
– za članove sindikata (2,5 KM – mjesečno) – Osigurana suma 2.500,00 KM
(Bolesti: infarkt, tumor, moždani udar, embolija pluća, bakterijski meningitis, encefalitis, koma, transplantacija organa, otkazivanje rada bubrega, sepsa, oboljenja jetre i pluća, oboljenja žlijezda, maligni tumori kože i dr.)

2. OSIGURANJE ČLANOVA DOMAĆINSTVA (Triglav Osiguranje d.d.)
– za domaćinstva članova sindikata (1 KM ili 2 KM ili 3 KM / mjesečno – po članu domaćinstva)
(Ovaj vid osiguranja podrazumijeva osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i smrti usljed bolesti članova uže porodice koji čine zajedničko domaćinstvo člana sindikata)

3. SISTEMATSKI LJEKARSKI PREGLEDI (Adriatic Osiguranje d.d.)
– za članove sindikata (u 10 rata po 15,5 KM, nakon uplate 3 rate polica je operativna)
(Polica omogućava jednom godišnje sistematski pregled po posebnom zdravstvenom programu za žene i muškarce uključujući zdravstvene preglede u internoj ambulanti, kardiološkoj ambulanti, ultrazvučnom kabinetu, dijagnostičkoj laboratoriji renomiranih poliklinika u Sarajevu, Banjoj Luci, Mostaru, Tuzli, Bihaću i Bijeljini.)

Uplate rata se realizuju sa platne liste dobrovoljnim potpisivanjem obrasca u prilogu i nisu vezane za iznos sindikalne članarine. Sindikat UINO će servisirati usluge i komunikaciju sa osiguravajućim kućama.

Izjašnjavanje i dostavljanje potpisanih obrazaca je potrebno izvršiti do 14.06.2019. godine prema uputama na obrascu. Detaljnije pojedinosti o opisanim oblicima osiguranja su date u priloženim dokumentima.

Anketni obrazac (sistematski pregledi i osiguranja)

Informacije o pojedinim vrstama osiguranja:

Članovi domaćinstva

Sistematski pregled

Teže bolesti

Posted in Uncategorized | Leave a comment

SASTANAK MENADŽMENT UIO – SINDIKAT UIO

(Banja Luka, 14.03.2019.god.)

Dana 14.03.2019. godine održan je sastanak između predstavnika Sindikata UIO i rukovodstva Uprave za indirektno oporezivanje u prostorijama Središnjeg ureda UIO u Banjoj Luci.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Sindikata UIO: Ana Mrnjavac, predsjednica Sindikata UIO, Nermin Jusić, predsjednik Upravnog odbora Sindikata UIO, Zoran Popović, predsjednik Skupštine Sindikata UIO, Milan Tomas, Darko Topić i Ratko Kovačević, članovi Upravnog odbora Sindikata UIO.

Ispred menadžmenta UIO prisutni su bili: Miro Džakula, direktor UIO, šef kabineta direktora UIO, pomoćnici direktora Sektora UIO i načelnici odjeljenja UIO.

Na sastanku su razmatrane slijedeće teme:

 1. uvjeti rada sindikalnih povjerenika u UIO
 2. pravilnik o radu u UIO
 3. napredovanje uposlenih unutar platnog razreda radnog mjesta
 4. odluka o drugim slučajevima plaćenog odsustva
 5. odluka o utvrđivanju minimuma procesa rada u UIO za vrijeme trajanja štrajka
 6. pravilnik o službenom odijelu uposlenih u UIO
 7. pravilnik o ovlaštenjima i ovlaštenim službenim osobama UIO
 8. pravilnik o novčanoj nagradi uposlenih u UIO
 9. pravilnik o premještanju uposlenih u UIO
 10. ispravnost vozila i opreme koju koriste uposleni u UIO
 11. službene iskaznice u UIO
 12. pravna zaštita članova sindikata u disciplinskim postupcima
 13. zaštita ličnih podataka zaposlenih UIO u akcijama i postupanjima SIPE i drugih agencija

Rukovodstvo UIO je upoznato sa informacijom da je Sindikat UIO reprezentativan sindikat uposlenih u UIO, a na osnovu Rješenja Vijeća ministara BiH, VM/SM broj 26/19 od 15.01.2019.godine.

Predsjednica Sindikata UIO ukratko je upoznala rukovodstvo UIO sa ciljevima rada Sindikata UIO u narednom periodu, a zatim se pristupilo razmatranju svake od navedenih tema predloženih za ovaj sastanak.

Direktor UIO je dao punu podršku rješavanju svih pitanja i tema o kojima se raspravljalo na sastanku, pri čemu je dogovoreno da se formiraju mješovite komisije i radni timovi od predstavnika UIO i Sindikata UIO koje će odrediti rokove izvršenja po temama, u skladu sa dogovorima na sastanku a koji se odnose na  na uvjete rada sindikalnih povjerenika u UIO, pravilnik o radu u UIO, odluku o drugim slučajevima plaćenog odsustva, odluku o utvrđivanju minimuma procesa rada u UIO za vrijeme trajanja štrajka, novi pravilnik o službenom odijelu uposlenih u UIO, reviziju predloženog pravilnika o ovlaštenjima i ovlaštenim službenim osobama UIO, reviziju pravilnika o novčanoj nagradi uposlenih u UIO, reviziju pravilnika o premještanju uposlenih u UIO, izdavanje novih službenih iskaznica u UIO i sve ostalo što je u nadležnosti institucije.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

10. susreti zaposlenih UIO

Sindikat Uprave za indirektno oporezivanje organizira 10. Susrete zaposlenih u UIO i poziva sve zaposlene na manifestaciju koja će se održati u Neumu, hotel “Zenit“, u periodu: 12.-14.04.2019.godine.

Cilj nam je ove susrete učiniti najmasovnijim do sada, kroz druženja, sportska natjecanja, zabavni program i ostale sadržaje, uz relaksaciju od napornog rada i svih stresova koje nosi svakodnevnica, a prvenstveno dajući značaj kolegijalnosti i jednakosti svih nas.

U sklopu manifestacije u subotu bit će organizirana Mušulijada, a u nedjelju planiran je i turistički izlet u Dubrovnik, za koji troškove snosi Sindikat UIO.

Kao i do sada, prijevoz će biti organiziran iz gradova: Banja Luka, Mostar, Sarajevo i Tuzla.

I ove godine očekuje se masovni odaziv zaposlenih iz svih regionalnih centara i iz Središnjeg ureda.

Plakat NEUM 2019 (obavijest)

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

Rezultati rada reprezentativnog Sindikata UINO

Drage kolegice, poštovane kolege i članovi Sindikata UINO,
 
želim ukratko da Vas upoznam sa aktivnostima i rezultatima rada Sindikata UINO u 2018.godini:
 
1.    Reprezentativnost Sindikata UINO:
 
Sindikat UINO je postao reprezentativan Sindikat uposlenih u UINO, a na osnovu odluke Vijeća ministara BiH sa 163. sjednice održane 15.01.2019. godine. Kao reprezentativan Sindikat, u skladu sa članom 94. Zakona o radu u institucijama BiH, imamo zakonsko pravo da budemo konsultovani prije donošenja općih akata koji se tiču radnog odnosa i plaća naših članova, da pratimo zakonitost postupanja poslodavca u vezi radnih odnosa, da prijavimo svaku povredu nezakonitog postupanja Upravnom inspektoratu i da pomažemo i zastupamo članove Sindikata u slučajevima povrede njihovih radnih prava.
 
2.    Odluke Vijeća ministara BiH (TOPLI OBROK I PRIJEVOZ)
 
Obraćanje Sindikata UINO prema Vijeću ministara (mart, juni, august 2018.godine) je urodilo plodom i rezultiralo odlukama Vijeća ministara BiH o povećanju novčane naknade za topli obrok i naknade za prijevoz na posao, a koje će biti primjenjene u 2019. godini:
          Odluka o izmjeni Odluke o visini novčane naknade uposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za ishranu tijekom rada (sa 165. sjednice Vijeća ministara BiH)
ODLUKOM JE PREDVIĐENO POVEĆANJE IZNOSA DNEVNE NAKNADE ZA ISHRANU TIJEKOM RADA (TOPLI OBROK) SA 6,00 KM NA 8,00 KM, A PRIMJENA JE OD 01.07.2019. GODINE.
          Odluka o izmjeni Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama BiH (Obavijest Vijeća ministara od 24.12.2018.godine)
ODLUKOM JE PREDVIĐENA KOREKCIJA MAKSIMALNOG IZNOSA MJESEČNE NAKNADE TROŠKOVA PRIJEVOZA SA 300,00 KM NA 315,00 KM. BROJ DNEVNIH NAKNADA U MJESECU NE MOŽE BITI VEĆI OD 23.
PREDVIĐENO JE POVEĆANJE IZNOSA DNEVNE ODNOSNO SEDMIČNE NAKNADE ZA 5%.
ZAPOSLENIM ČIJE JE MJESTO RADA UDALJENO OD MJESTA PREBIVALIŠTA OD 1 DO 5 KILOMETARA OBRAČUNAVAT ĆE SE PO JEDINSTVENOJ NAKNADI U IZNOSU OD 2,31 KM.
 
3.    Početak pregovora i dijaloga Sindikat UINO-Direktor UINO
 
Nakon konačnog ostvarenja statusa reprezentativnog Sindikata, Sindikat UINO se u februaru 2019. godine obratio direktoru UINO i Kabinetu direktora UINO sa zahtjevom za početak dijaloga i pregovaranja po slijedećim temama:
     uslovi rada sindikalnih povjerenika u UINO (definisati uslove, odsustvo, oprema, komunikacija …),
     pravilnik o radu zaposlenika u UINO (kvalitetnije urediti uslove rada i prava zaposlenih UINO),
     napredovanje zaposlenih unutar platnog razreda radnog mjesta (početi primjenu u skladu sa rokovima),
     odluka o drugim slučajevima plaćenog odsustva (definisati precizno druge slučajeve plaćenog odsustva),
     odluka o utvrđivanju minimuma procesa rada u UINO za vrijeme štrajka (završiti hitno odluku),
     pravilnik o službenom odijelu uposlenih u UINO (kvalitet odijela, redovna zamjena, učešće sindikata…),
     pravilnik o ovlaštenjima i ovlaštenim službenim licima UINO (izmjene, uključenje sindikata),
     pravilnik o novčanoj nagradi zaposlenih u UINO (primjena i definisanje novih uslova…),
     pravilnik o premještanju zaposlenih u UINO (uključivanje sindikata i zaštita radnih prava),
     ispravnost vozila i opreme koju koriste zaposleni u UINO (uslovi, nadzor, odgovornost, sigurnost …).
 
4.    Kontinuiran i redovan rad organa Sindikata UINO (bez naknada, volonterski)
 
Od početka rada organa Sindikata UINO (januar 2018.g.) održane su 3 sjednice Skupštine Sindikata UINO, 6 sjednica Upravnog odbora Sindikata UINO, 5 sjednica Komisije za raspodjelu sredstava Fonda solidarnosti, sjednice ostalih radnih komisija Sindikata UINO i konstantna obraćanja Predsjednice Sindikata UINO prema Vijeću ministara BiH, Direktoru UINO, drugim sindikalnim organizacijama i savezima, odgovornim licima vezano za sindikalne susrete i skupove, sponzorima, donatorima, osiguranjima, pravnim licima radi ugovaranja raznih pogodnosti za članove.
Sindikat UINO je u 2018. godini usmjerio sredstva iz članarina Sindikata u kolektivno osiguranje svih članova Sindikata UINO u iznosu od 40.000,00 KM, na osnovu čega su članovi (koji su pretrpjeli nezgode) naplatili oko 25.000,00 KM. Nadalje, iz Fonda solidarnosti isplaćeno je članovima sindikata 11.000,00 KM za 37 slučajeva težih bolesti, smrti i odlaska u penziju-mirovinu. Osim navedenog, Sindikat UINO je iz sredstava članarine podijelio 436 novogodišnjih paketića za djecu članova sindikata, iz istih sredstava  plaćen je prijevoz autobusima na sve manifestacije koje organizuje Sindikat UINO, a plaćeni su i prigodni pokloni za 600 žena članica Sindikata UINO povodom 8.marta-Međunarodnog dana žena.
 
 
Sindikat UINO je od početka u potpunosti transparentan i otvoren.
 
Svaka Vaša sugestija i primjedba je dobrodošla.
 
Od Vas smo dobili povjerenje, od Vas očekujemo podršku i u daljem radu, kao i potpuno razumijevanje,
 
samo zajedničkim djelovanjem stižemo do ostvarenja svih postavljenih ciljeva SUINO.
 
 
S poštovanjem,
 
ANA MRNJAVAC
Predsjednica Sindikata UINO
 
Description: cid:image001.png@01D3701C.A0A43E70 
Posted in Aktuelnosti | Leave a comment