SINDIKAT ZATRAŽIO FORMIRANJE STRUČNE KOMISIJE

Sindikat UINO obratio se direktoru UINO aktom broj 77 / 3 – 02 / 21 od 25.02.2021. godine, a isti se odnosi na primjenu Metodologije za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda („Službeni glasnik BiH“, broj 6/12 i 76/20), članak 4. stavak (1) točka d) i članak 6. stavak (5) točke od a) do d), koji definiraju napredovanje zaposlenog u viši unutarnji platni razred nakon sticanja jednog višeg stepena stručnih ili naučnih zvanja iz oblasti koja potpada pod osnovnu djelatnost institucije.
 
Glede istoga, Sindikat UINO predlaže da direktor formira stručnu Komisiju, u čijem sastavu bi bio i jedan predstvanik imenovan od strane Sindikata, a koja bi izvršila finalnu ocjenu ispunjenosti kriterija: sticanje stručnih i naučnih zvanja, čime bi se postigla jednoobraznost na nivou institucije UINO.
Akt broj 77 / 3 – 02 / 21 od 25.02.2021. godine možete pogledati OVDJE.
 
Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

ODRŽANA 15. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA SUINO

Dana 24.02.2021.godine u Sarajevu je održana 15. sjednica Upravnog odbora Sindikata UINO.

Na istoj se raspravljalo o postupanju od strane menadžmenta UINO i Vijeća ministara BiH, po zahtjevima Sindikata. 

Tema razgovora bio je i Nacrt Pravilnika o sistematizaciji.

Zauzeti su stavovi i smjernice o daljnjem djelovanju Sindikata kada je riječ o kolektivnom pregovaranju, prijedlogu novog Pravilnika o ovlaštenjima, kao i o Izmjenama Zakona o plaćama  i naknadama u institucijama BiH, sa posebnim naglaskom na razlike u koeficijentima i platnim razredima.

Također, jedinstven stav svih prisutnih bio je da je neophodno što prije organizirati sastanak sa menadžmentom UINO, radi konkretiziranja daljnjeg djelovanja po svim pitanjima iz nadležnosti institucije.

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

SINDIKAT UINO ULOŽIO PRIGOVOR DIREKTORU UINO

Odredbama Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u UINO („Službeni glasnik BiH“, broj 6/18), (u daljem tekstu: Pravilnik) uređena su pravila disciplinskog postupka, pravila postupka za utvrđivanje materijalne odgovornosti i sva druga pitanja u vezi sa disciplinskom i materijalnom odgovornošću zaposlenih u Upravi za indirektno – neizravno oporezivanje. Uloga sindikata u disciplinskim postupcima određena je članom 13. Pravilnika gdje je definisano da zaposleni protiv koga se vodi disciplinski postupak ima pravo angažirati predstavnika sindikata tokom disciplinskog postupka.

Koristeći se ovim pravom, Sindikat UINO odredio je i imenovao pravnika koji će, na zahtjev članova Sindikata protiv kojih se vodi postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti, zastupati iste i pružiti pravnu pomoć u postupku ostvarivanja prava na odbranu.

Međutim, Skupštini Sindikata UINO prijavljeno je da se učešće predstavnika Sindikata u disciplinskim raspravama osporava, minimizira i onemogućava od strane pojedinih predsjedavajućih disciplinskih komisija UINO koje imenuje direktor UINO. Delegati Skupštine Sindikata UINO iz svih regionalnih centara su zatražili hitno obraćanje direktoru UINO s ciljem da se ispitaju ovi navodi i preduzmu odgovarajuće mjere iz njegove nadležnosti.

S tim u vezi, s pravom se pitamo čemu služi odredba člana 13. Pravilnika  kojom je definisano pravo zaposlenika na angažovanje predstavnika sindikata tokom disciplinskog postupka?! U konkretnom slučaju je li to slobodna procjena predsjednika disciplinske komisije da odlučuje kakvo će biti „angažovanje Sindikata“ u postupku ostvarivanja prava na odbranu zaposlenika protiv kojeg se vodi postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti.

Ovakvo ponašanje je obavezalo Sindikat UINO da odmah pokrene postupak izmjena i dopuna važećeg Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u UINO u dijelu učešća Sindikata u disciplinskim postupcima i disciplinskim raspravama, te prava angažiranja predstavnika Sindikata tokom disciplinskog postupka, a sve u svrhu kvalitetnijeg ostvarivanja prava na odbranu članova Sindikata. Omalovažavanje uloge predstavnika Sindikata u disciplinskim postupcima i disciplinskim raspravama treba strogo zabraniti i ne dozvoliti. Sindikat je, obzirom na brojne manjkavosti i nedorečenosti odredbi ovog Pravilnika konsultovao vrsne pravnike i ostale zaposlene iz reda članova Sindikata UINO u predlaganju njegovih što kvalitetnijih izmjena i dopuna, kako bi na ovaj način ostvarili kvalitetniju materijalno-pravnu zaštitu i sigurnost članova Sindikata UINO, kao i svih uposlenih u UINO.

I dalje ističemo da je UINO institucija koja se po rezultatima svog rada i postupanja njenih zaposlenih, nalazi među najboljim institucijama BiH, te zbog toga tražimo i najbolju pravnu zaštitu i sigurnost svih uposlenih u UINO.

Prigovor je upućen direktoru UINO i Sindikat UINO po istom očekuje hitno postupanje i očitovanje.

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

SINDIKAT ZATRAŽIO IZMJENU I DOPUNU PRAVILNIKA O PREMJEŠTAJU

Obzirom da su određene odredbe Pravilnika o premještaju uposlenih u UINO (broj 02-2-2630/14 od 24.10.2014.godine, u daljem tekstu: Pravilnik) u suprotnosti sa odredbama Zakona o državnoj službi i Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja internih natječaja, internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama BiH, pri čemu su iste prouzrokovale određene probleme zaposlenim u UINO, ali i samoj Upravi, Skupština Sindikata UINO, Upravni odbor Sindikata UINO i Radna grupa Sindikata UINO su izvršili detaljnu analizu Pravilnika, te procijenili da se pod žurno trebaju izvršiti određene izmjene i dopune Pravilnika, pri čemu su uzeti u obzir i prijedlozi iz obraćanja i iskustva brojnih zaposlenika UINO na ovu temu tokom prethodnih godina.

Dana 27.01.2021. godine Sindikat UINO se obratio direktoru UINO s Prijedlogom o izmjenama i dopunama Pravilnika o premještaju uposlenih u UINO.

Prijedlog Pravilnika s obrazloženjem možete vidjeti na ovom linku.  

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

SINDIKAT UPUTIO URGENCIJU PREDSJEDAVAJUĆEM VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

Sindikat Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje ponovo se obratio predsjedavajućem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine s urgencijom na Inicijativu za ispravku diskriminirajuće Odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje.

Postojećom Odlukom Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je omogućilo ostvarivanje ovih prava isključivo rukovodećim kadrovima Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje, dok je ostale zaposlene diskriminirala i uskratila im ova prava (član 9. i 10. Odluke).

Sindikat UINO s punim pravom traži da se ispravi ova nepravda i ne dozvoli diskriminacija između zaposlenih u Upravi za indirektno – neizravno oporezivanje.

Akt broj 33-1 /9 –01/21 od 25.01.2021. godine (URGENCIJU) možete pročitati OVDJE.

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment