Obavijest ispred reprezentativnih sindikata državnih institucija u BiH

Na osnovu inicijative Sindikata Uprave za indirektno oporezivanje u saradnji sa ostala dva reprezentativna sindikata na državnom nivou je upućena obavijest ka medijima o zajedničkom djelovanju reprezentativnih sindika u cilju poboljšanja uslova rada, a prvenstveno naknada za rad. U nastavku možete preuzeti obavijest upućenu meidjima 09.10.2019. godine.

OBAVIJEST REPREZENTATIVNIH SINDIKATA INSTITUCIJA U BIH – ZA MEDIJE

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

Sastanak Sindikata na državnom nivou

Temeljem potpisanog Sporazuma o suradnji reprezentativnih sindikata na razini institucija Bosne i Hercegovine, 11.09.2019.godine u prostorijama Parlamentarne skupštine, održan je sastanak predsjednika i članova upravnih odbora Samostalnog sindikata državnih službenika i uposlenika u institucijama BiH, Sindikata Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje i Saveza sindikata policijskih organa u BiH. Glavna tema sastanka je bila „Kolektivni ugovor“, odnosno ne postojanje Kolektivnog ugovora za uposlenike državnih institucija, a raspravljalo se i o drugim bitnim pitanjima i problemima uposlenih u institucijama BiH.

Predstavnici sva tri reprezentativna Sindikata su usuglasili zajedničke aktivnosti u narednom periodu, a koje se tiču poboljšanja statusa svih kategorija uposlenih u institucijama BIH.

Prioritet će biti Kolektivni ugovor,  zahtjev za povećanje osnovice za obračun plaće i regresa za 2020.godinu, kao i rješavanje drugih statusnih pitanja za uposlene u institucijama BiH.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Aktivnosti u vezi poboljšanja statusa zaposelnih u UIO

Glede dogovora sa sastanka koji je održan između rukovodstva Uprave za neizravno oporezivanje i predstavnika Sindikata UIO, dana 03.2019. godine u prostorijama Središnjeg ureda u Banjoj Luci  (informacija sa sastanka – link)

želimo Vas izvjestiti da je Sindikat poduzeo konkretne radnje, kao što je navedeno u aktu Nastavak aktivnosti, traži se (u privitku):

Naime, na svojoj 4. Redovnoj Skupštini, Sindikat UIO razmatrio je cjelokupnu problematiku, po temama, kako slijedi:

 1. rada sindikalnih povjerenika u UIO,
 2. pravilnik o radu uposlenika u UIO,
 3. napredovanje uposlenih unutar platnog razreda radnog mjesta,
 4. odluka o drugim slučajevima plaćenog odsustva,
 5. odluka o utvrđivanju minimuma procesa rada u UIO za vrijeme trajanja štrajka,
 6. pravilnik o službenom odijelu uposlenih u UIO,
 7. pravilnik o izgledu i sadržaju službene iskaznice i službene značke u UIO
 8. pravilnik o ovlaštenjima i ovlaštenim službenim osobama UIO,
 9. uvjeti pravilnik o novčanoj nagradi uposlenih u UIO,
 10. pravilnik o premještanju uposlenih u UIO i
 11. ispravnost vozila i opreme koju koriste uposleni u UIO.

te je imenovao osobe ispred Sindikata  (imena osoba navedena su u predmetnom aktu), od kojih smo formirali pet timova koji će se, uz predstavnike radnih grupa koje UNO odredi, aktivno uključiti u analize važećih podzakonskih akata koji se tiči prava i obveza zaposlenih u UIO. Također, zadatak radnih grupa je predlaganje za donošenje novih i izmjene postojećih propisa.

 • na istom sastanku od 14.03.2019. godine rečeno je da je akt Kabineta direktora, broj: 18-326-11/07 od 11.12.2007.godine (u privitku),  još uvijek na snazi, samim tim da se povjerenicima Sindikata dozvoljava odsustvo sa radnog mjesta u vrijeme organiziranja i trajanja sindikalnih sastanaka.  Glede navedenog, a u smislu teme „Uvjeti rada sindikalnih povjerenika u UIO“ u Vašem aktu (Veza) istaknuli ste, citiram: „ocijenjeno je potebnim i razmatranje mogućnosti donošenja akta koji će, sukladno zakonskoj regulativi Bosne i Hercegovine, regulirati sva pitanja vezana za rad Sindikata“, a što podrazumijeva donošenje zajedničkog akta, Posebnog kolektivnog ugovora (Sporazuma o suradnji između Sindikata i UIO), odnosno potrebno je revidirati postojeći Pravilnik o radu koji će dati mogućnost donošenja spomenutog akta, kojim bi se regulirala sva pitanja iz nadležnosti UIO, a koja su izravno vezana za rad Sindikata.
 • ujedno, iznosim dodatni Zaključak Skupštine, koji ozbiljno upućuje Predsjednika Sindikata da se obrati menadžmentu i da ukaže na konkretne probleme sa kojima se susreću zaposleni u Upravi svakodnevno, u kontekstu pokretanja procedure za iznalaženje boljih rješenja: kada je u pitanju zapošljavanje novih djelatnika (potrebno dati prednost internom natječaju i osobama koje su već osposobljene za navedene poslove), problem novčanih nagrada, privremenog premještaja uposlenih, naknade za odvojeni život, prijevoz i sl., te da se u svim pitanjima vezanim za problematiku radno pravnih odnosa obavezno uključe i predstavnici Sindikata.

Pored izloženog želim Vas informirati da je na istoj sjednici Skupštine imenovana Radna grupa ispred Sindikata UIO za izradu Kolektivnog ugovora, uz učešće i ostalih reprezentativnih sindikata u BiH.

I ovim putem želim se zahvaliti  za podršku koju ste dali radu Sindikata u smislu zajedničkog rješavanja svih pitanja vezanih za radno pravni status zaposlenih u UIO, kao i pitanja vezano za rad sindikalnih povjerenika.

U svezi s izloženim molimo Vaše hitno postupanje i očekujemo da nas što prije upoznate o ostalim poduzetim radnjama od strane menadžmenta UIO.

S poštovanjem,

 Ana Mrnjavac

Predsjednica SUINO

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Zahtjev za povećanje osnovice za obračun plaće

Aktom broj: 41/3-05/19  od 10.05.2019.godine, obratili smo se Vijeću/Savjetu/ ministara BiH, tražeći povećanje visine osnovice za obračun plaće uposlenim u institucijama BiH za 2020. godinu. Naglasili smo da je, prilikom donošenja Odluke o visini osnovice za obračun plaće uposlenim u institucijama BiH za 2020. godinu, potrebno uzeti u obzir  okolnosti koje se odnose na financijske tokove u BiH, konstantan priliv sredstava u proračun, te utvrditi osnovicu u minimalnom iznosu od 65% – 70% od prosječne neto plaće u BiH.

Ukazano je da je član 7. pod 1. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine izmjenjen u 2012. godini, usljed čega je osnovica za obračun plaće uposlenim u institucijama BiH smanjena i od tada iznosi 475,69 KM. Kao što je vidljivo iz tablice u prilogu akta, prosječna plaća na razini BiH je od 2012. godine povećana sa 826,00 KM na 875,00 KM, tj. za 5,93%, a u ovom trenutku iznosi preko 900 KM.

Povećanje prosječne plaće na svim razinama (osim državnog) dovodi do konstantnog povećanja plaća u javnom i  privatnom sektoru. Tako danas imamo situaciju, da državni službenik na nivou stručnog suradnika ima istu plaću kao radnik u pojedinim granama privatnog sektora sa srednjom stručnom spremom. Ako uporedimo plaće državne sa entitetskim, znatna je razlika do nivoa šefa unutarnje organizacione jedinice, pri čemu je taj iznos na entitetskim i nižim razinama veći i do 400,00 KM, u zavisnosti od entiteta i radnog mjesta iste razine.

Naglasili smo da se prihodi za 70% proračuna generiraju iz indirektnih/neizravnih poreza putem institucije UINO, a da je upravo ova kategorija uposlenih, ovakvim postupanjem najviše oštećena. Naime, kako se od 2014. godine bilježi kontinuirano povećanje naplate prihoda od prosječno 5% godišnje, sve benefite od istog ostvaruju samo entiteti, a u zadnje dvije godine iste realiziraju u vidu povećanja plaća i naknada u javnom sektoru na svim razinama. Usljed toga postoji tendencija stalnog prelaska stručnih kadrova sa državne razine u institucije nižih razina (entitetske, županijske/kantonalne i općinske), jer su bolje plaćeni za sličan, a mnogo manje odgovoran posao.

            Slijedom navedenog, a u cilju poboljšanja materijalnog statusa uposlenih na državnoj razini tražili smo da se osnovica za obračun plaće uposlenim u institucijama BiH za narednu godinu usvoji u visini od 65-70% od prosječne neto plaće na nivou BiH,  te ukoliko financijska sredstva na razini tekućeg proračuna nisu dovoljna za povećanje plaća, potrebno je iznaći mogućnost i tražiti povećanje sredstava državnog proračuna, a u cilju ispravke već i previše propuštenog (od 2012.godine) prema uposlenima u institucijama BiH.

POVEĆANJE OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE UPOSLENIM U INSTITUCIJAMA BIH

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

Imenovanje predstavnika Sindikata u Komisiju za plaće i naknade

Aktom broj: 08/04-34-6-2660-1/19 od 20.03.2019.godine Ministarstvo financija i trezora BIH obratilo se svim reprezentativnim sindikatima, zahtjevom za dostavu prijedloga člana Komisije za plaće i naknade, a pozivajući se na član 54. stav (1) Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (,,Službeni glasnik BiH”, br. 50/08,  35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17 i 25/18), radi formiranja nezavisnog interresornog radnog tijela (od sedam članova) a koje imenuje Vijeće ministara BiH.

Jedan član je predstavnik raprezentativnih sindikata.

Kao odgovor na predmetni akt tri reprezentativna sindikata su dana 23.04.2019. godine donijeli zajedničku Odluku o imenovanju zajedničkog predstavnika u ime reprezentativnih Sindikata u Komisiji za plaće i naknade, kojom je imenovana Ana Mrnjavac, predsjednica SUINO, kao zajednički predstavnik ispred reprezentativnih sindikata. Istom Odlukom imenovani su i članovi Zajedničkog tima za podršku, za tri reprezentativna sindikata, a ispred SUINO to su: Ana Mrnjavac, Dino Hadžialić, Milan Tomas i Jasna Ibrišimović.

ODLUKA O IMENOVANJU ZAJEDNIČKOG PREDSTAVNIKA REPREZENTATIVNIH SINDIKATA U KOMISIJI ZA PLAĆE I NAKNADE – PREMA AKTU MFT BIH

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment