OBJAVLJEN PRAVILNIK O SPRJEČAVANJU I ZAŠTITI OD DISKRIMINACIJE U UPRAVI ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE

     U Službenom glasniku BiH broj 33/20 objavljen je Pravilnik o sprječavanju i zaštiti od diskriminacije u Upravi za neizravno oporezivanje. Tekst Pravilnika možete pročitati u nastavku, a isti se primjenjuje od 20.06.2020. godine.

 

 

PRAVILNIK
O SPRJEČAVANJU I ZAŠTITI OD DISKRIMINACIJE U UPRAVI ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE

Članak 1.
(Predmet)

Ovim Pravilnikom propisuju se sprječavanje i zaštita od diskriminacije u Upravi za neizravno oporezivanje (u daljnjem tekstu: Uprava), načela i principi jednakog postupanja i druga pitanja u svezi s prevencijom i zaštitom od diskriminacije na radnom mjestu.

Članak 2.
(Definicije)

U smislu ovoga Pravilnika, sljedeći pojmovi imaju značenje:

a) Pod pojmom “diskriminacija” podrazumijeva se svako različito postupanje, uključujući svako isključivanje, ograničavanje ili davanje prednosti zasnovano na stvarnim ili pretpostavljenim osnovama prema bilo kojoj osobi ili grupi osoba i onima koji su s njima u rodbinskoj ili drugoj svezi temeljem njihove rase, boje kože, jezika, vjere, etničke pripadnosti, invaliditeta, starosne dobi, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, sveze s nacionalnom manjinom, političkog ili drugog uvjerenja, imovinskog stanja, članstva u sindikatu ili drugom udruženju, obrazovanja, društvenog položaja i spola, seksualne orijentacije, rodnog identiteta, spolnih karakteristika, kao i svaka druga okolnost koja ima za svrhu ili posljedicu da bilo kojoj osobi onemogući ili ugrožava priznavanje, uživanje ili ostvarivanje na ravnopravnoj osnovi prava i sloboda u svim oblastima života.

b) Pod pojmom “zaposleni” podrazumijevaju se svi zaposleni u Upravi, bez obzira da li imaju status državnog službenika ili zaposlenika.

Članak 3.
(Uporaba roda)

Izrazi koji su radi preglednosti dani u jednom gramatičkom rodu bez diskriminacije se odnose i na muškarce i na žene.

Članak 4.
(Korištenje jednine i množine)

Na način korišten u ovom Pravilniku, jednina uključuje množinu, a množina uključuje jedninu, osim ako kontekst ne zahtijeva drugačije.

Članak 5.
(Prevencija diskriminacije)

Uprava je dužna da, radi prevencije, sprječavanja i prepoznavanja diskriminacije, provodi mjere obavještavanja i osposobljavanja zaposlenih da prepoznaju diskriminaciju, njene uzroke, oblike i posljedice.

Članak 6.
(Radno okruženje)

(1) Uprava je dužna da, radi stvaranja uvjeta neophodnih za zdravo i sigurno radno okruženje, organizira rad na način kojim se sprječava pojava diskriminacije i zaposlenima osiguravaju uvjeti rada u kojima neće biti izloženi diskriminaciji od strane neposrednog rukovoditelja ili drugog zaposlenog.

(2) Za osiguranje radnog okruženja iz stavka (1) ovoga članka odgovorni su rukovoditelji u Upravi, koji su dužni da:

a) osiguraju radnu okolinu u kojoj će se poslovi obavljati u atmosferi poštovanja, suradnje, otvorenosti i jednakosti,

b) razvijaju svijest kod zaposlenog o potrebi uzajamnog poštovanja, suradnje i timskog rada u izvršavanju radnih zadataka,

c) pruže dobar primjer tako što će se prema svima odnositi sa dužnim poštovanjem,

d) omoguće zaposlenom da iznese svoje mišljenje, stavove i prijedloge u svezi sa obavljanjem posla, kao i da se njegovo mišljenje sasluša i da zbog toga ne trpi štetne posljedice.

Članak 7.
(Mobing)

Mobing je oblik nefizičkog uznemiravanja na radnom mjestu koji podrazumijeva ponavljanje radnji koje imaju ponižavajući efekat na žrtvu čija je svrha ili posljedica degradacija radnih uvjeta ili profesionalnog statusa zaposlenog.

Članak 8.
(Prevencija mobinga)

Radi prevencije mobinga svi zaposleni su dužni da izbjegavaju ponašanja koja:

a) se odnose na nemogućnost ostvarivanja odgovarajuće komunikacije, i to:

1) neopravdano i namjerno onemogućavanje zaposlenog da iznese svoje mišljenje, kao i neopravdano prekidanje zaposlenog u govoru,

2) obraćanje povišenim tonom, prijetnja i vrijeđanje,

3) druga slična ponašanja;

b) mogu da dovedu do narušavanja dobrih međuljudskih odnosa, i to:

1) ignoriranje nazočnosti i neopravdana izolacija zaposlenog,

2) izbjegavanje, prekid i zabrana komunikacije sa zaposlenim,

3) neopravdano oduzimanje sredstava potrebnih za obavljanje posla,

4) neopravdano nepozivanje na zajedničke sastanke,

5) druga slična ponašanja;

c) mogu da dovedu do narušavanja osobnog ugleda zaposlenog, i to:

1) verbalni napad i širenje neistina o zaposlenom,

2) negativno komentiranje osobnih karakteristika zaposlenog,

3) imitiranje glasa, gestova i načina kretanja zaposlenog,

4) ponižavanje zaposlenog pogrdnim i degradirajućim riječima,

5) druga slična ponašanja;

d) mogu da dovedu do narušavanja profesionalnog integriteta zaposlenog, i to:

1) neopravdana stalna kritika i omalovažavanje rezultata rada zaposlenog,

2) neopravdano onemogućavanje zaposlenog da izvršava radne zadatke,

3) davanje ponižavajućih radnih zadataka koji su ispod razine kvalifikacija zaposlenog,

4) davanje teških zadataka koji su iznad razine kvalifikacija zaposlenog,

5) neravnomjeran raspored radnih zadataka u odnosu na druge zaposlene koji obavljaju istu vrstu poslova,

6) neopravdano prekidanje u radu,

7) neopravdano prekomjerno nadziranje rada,

8) namjerno i neopravdano uskraćivanje ili zadržavanje informacija koje su u svezi s radom,

9) neopravdano i namjerno isključivanje zaposlenog iz stručnog osposobljavanja i usavršavanja,

10) druga slična ponašanja;

e) mogu da dovedu do narušavanja zdravlja zaposlenog, i to:

1) prijetnje i pritisci kojima se zaposleni drži u stalnom strahu,

2) namjerno izazivanje konflikata i stresa,

3) druga slična ponašanja.

Članak 9.
(Seksualno uznemiravanje)

Seksualno uznemiravanje je svaki oblik neželjenog verbalnog, neverbalnog ili fizičkog ponašanja spolne prirode čiji je cilj ili efekat povreda dostojanstva osobe, posebno kada će se njime stvoriti zastrašujući, neprijateljski, degradirajući, ponižavajući ili uvredljiv ambijent.

Članak 10.
(Prevencija seksualnog uznemiravanja)

Radi prevencije seksualnog uznemiravanja svi zaposleni su dužni da izbjegavaju:

a) ponižavajuće i neprimjerene komentare i postupke seksualne prirode,

b) pokušaj ili izvršenje neželjenog fizičkog kontakta,

c) navođenje na prihvaćanje ponašanja seksualne prirode uz ponudu nagrade, prijetnju ili ucjenu,

d) druga slična ponašanja.

Članak 11.
(Obveze zaposlenog)

Zaposleni je obvezan:

a) da se upozna s pravima, obvezama i odgovornostima u svezi sa diskriminacijom,

b) da se informira i osposobljava radi prepoznavanja i sprječavanja diskriminacije i zlouporabe prava na zaštitu od diskriminacije,

c) da se uzdrži od ponašanja koje predstavlja diskriminaciju,

d) da se prema neposrednom rukovoditelju i zaposlenima ponaša sa dostojanstvom, poštovanjem i uvažavanjem,

e) da osobnim primjerom doprinese stvaranju radne okoline u kojoj nema diskriminacije i ponašanja koje bi moglo da doprinese diskriminaciji,

f) da poslove obavlja u atmosferi poštovanja, suradnje, otvorenosti i jednakosti,

g) da svojim sudjelovanjem da doprinos u radu na prevenciji i sprječavanju diskriminacije,

h) da se uzdrži od ponašanja koje predstavlja zlouporabu prava na zaštitu od diskriminacije.

Članak 12.
(Zaštita od diskriminacije u Upravi)

Zaštita od diskriminacije u Upravi se ostvaruje:

1) posredovanjem, kao mirnim načinom rješavanja spornih odnosa koji su u svezi sa diskriminacijom,

2) utvrđivanjem stegovne odgovornosti zaposlenog koji se tereti za diskriminaciju, sukladno Pravilniku o stegovnoj i materijalnoj odgovorosti zaposlenih u Upravi.

Članak 13.
(Informacija o diskriminaciji)

Zaposleni koji sumnja da je izložen diskriminaciji na radnom mjestu ravnatelju Uprave dostavlja pisanu informaciju, koja sadrži podatke o osnovi vršenja diskriminacije, detaljan opis okolnosti vršenja diskriminacije, mjesto i vrijeme vršenja diskriminacije, podatke o vršitelju diskriminacije i dokaze koji potkrepljuju navode o vršenju diskriminacije.

Članak 14.
(Tim za posredovanje)

(1) Nakon prijema informacije iz članka 13. ovoga Pravilnika, ravnatelj Uprave, u svakom pojedinačnom slučaju, formira Tim za posredovanje, koji se sastoji od tri člana, od kojih je jedan član državni službenik Odsjeka za profesionalne standarde, drugi član državni službenik Odsjeka za upravljanje ljudskim potencijalima, a treći član državni službenik organizacijske jedinice u kojoj je raspoređen zaposleni koji sumnja da je izložen diskriminaciji.

(2) Zadatak Tima iz stavka (1) ovoga članka je da provjeri iznesene navode, utvrdi sve činjenice i okolnosti konkretnog slučaja i mirnim putem pokuša riješiti spornu situaciju, o čemu sačinjava zapisnik koji dostavlja ravnatelju Uprave.

(3) Osnovni principi rada Tima iz stavka (1) ovoga članka su žurnost, povjerljivost i osiguranje integriteta i dostojanstva zaposlenih.

Članak 15.
(Ponašanje koja se ne smatra diskriminacijom)

Ne smatra se diskriminacijom:

1) pojedinačni akt kojim se rješava o pravima i obvezama iz radnog odnosa, protiv kojeg zaposleni ima pravo na zaštitu u postupku propisanom posebnim zakonom, 2) radna stega koja je u funkciji bolje organizacije posla,

3) poduzeta aktivnost koja je opravdana za ostvarivanje sigurnog radnog okruženja,

4) povremena razlika u mišljenjima, problemi i konflikti u svezi s obavljanjem poslova i radnih zadataka, osim ako isti nemaju za cilj da namjerno uvrijede zaposlenog.

Članak 16.
(Obavještenje o sprječavanju i zaštiti od diskriminacije u Upravi)

(1) Neposredni rukovoditelji su dužni upoznati zaposlene u organizacijskoj jedinici kojom rukovode sa pravima, obvezama i odgovornostima u svezi sa sprječavanjem i zaštitom od diskriminacije, putem obavještenja koje je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Obavještenje iz stavka (1) ovoga članka sačinjava se u dva primjerka, od kojih jedan primjerak zadržava zaposleni, a drugi primjerak neposredni rukovoditelj dostavlja nadležnoj organizacijskoj jedinici radi ulaganja u osobni dosije zaposlenog.

(3) Ako zaposleni odbije da primi i potpiše obavještenje iz stavka (1) ovoga članka smatra se da je upoznat s njegovom sadržinom.

(4) Obavještenje iz stavka (1) ovoga članka dostavlja se zaposlenima u Upravi u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, a za novozaposlene u roku od 30 dana od dana zasnivanja radnog odnosa u Upravi.

Članak 17.
(Sastavni dio Pravilnika)

Sastavni dio ovog Pravilnika čini Obavještenje iz članka 16. ovoga Pravilnika.

Članak 18.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenom glasniku BiH”.

Broj 01-02-2-1250-5/20
04. lipnja 2020. godine

Ravnatelj
Dr. Miro Džakula, v. r.
Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

PRAVILNIK O SPRJEČAVANJU I ZAŠTITI OD DISKRIMINACIJE U UINO

Poštovani,
 
Sindikat UINO je putem redovne pošte zaprimio akt Kabineta, broj. 01-02-2-1250-2/20 od 13.05.2020.godine (u prilogu), kojim upoznaju Sindikat UINO da je nacrt Pravilnika o sprječavanju i zaštiti od diskriminacije u Upravi za indirektno – neizravno oporezivanje sačinjen i dostupan u periodu od 18.05. do 02.06.2020.godine na https://ekonsultacije.gov.ba/ (PDF dokument u prilogu) , a što nam daje mogućnost aktivnog uključenja u analizu samog prednacrta Pravilnika, te ukoliko smatramo za potrebnim, moguće je uputiti prijedloge njegovih izmjena i dopuna.
 
Izrada Pravilnika je obaveza svih javnih organa, tako i Uprave za indirektno–neizravno oporezivanje, koji su dužni da u svojim općim ili posebnim pravnim aktima propišu načela i principe jednakog postupanja i da osiguraju efikasne interne procedure zaštite od diskriminacije, sukladno članku 24. stavak 4. Zakona o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik BiH“, broj 59/09 i 66/16).  
U vezi s tim, ovaj Pravilnik treba da osigura jednako postupanje prema svakom zaposlenom, prevenciju i zaštitu od diskriminacije na radnom mjestu, te da zaposlenima omogući pravo na zdravo i sigurno radno okruženje, bez diskriminacije i uznemiravanja, uz ostvarenje individualnih i ciljeva institucije, kao i uloge Sindikata u zaštiti prava zaposlenih.
 
Posebno, molim da se u analizu Nacrta Pravilnika aktivno uključe:
 
Predsjednik Skupštine SUINO,
Predsjednik UO SUINO,
Statutarna komisija Sindikata UINO,
II-stupanjska komisija Sindikata UINO,
Upravni odbor Sindikata UINO,
 
 
Vaše konkretne prijedloge očekujemo najkasnije do 26.05.2020.godine kako bi iste mogli objediniti i ponovo Vam dostaviti na očitovanje, kao jedinstven stav ispred Sindikata.
 
Unaprijed se zahvaljujemo.
 
Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

FISKALNE MJERE ZA SAVLADAVANJE KRIZE IZAZVANE KORONA VIRUSOM I PRIJEDLOG UŠTEDA U BUDŽETU BIH

OBRAĆANJE PREDSJEDAVAJUĆEM VIJEĆA MINISTARA BIH

Reprezentativni sindikati institucija Bosne i Hercegovine i to: Sindikat Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje, Sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH i Savez sindikata policijskih organa BiH (u daljem tekstu: Reprezentativni sindikati), u proteklom periodu su aktivno pratili situaciju vezanu za širenje pandemije korona virusa, ali i mjere kojima bi se sanirale štete uzrokovane ovom pandemijom. Reprezentativni sindikati su, u skladu sa svojim programskim ciljevima poduzeli određene aktivnosti na zaštiti zdravlja i života zaposlenih u institucijama BiH, a iste će nastaviti i u narednom periodu. Međutim, Reprezentativni sindikati uzražavaju zabrinutost u vezi sa određenim najavama u pogledu prijedloga za ublažavanje ekonomskih posljedica krize uzrokovane pandemijom koronavirusa, a koje bi se odnosile na smanjenje ionako niskih primanja zaposlenih u institucijama Bosne i Hecegovine.

Itekako svjesni da će ova pandemija imati izrazitog uticaja i na ekonomska kretanja i prilike u Bosni i Hercegovini, podržavamo sve prijedloge koji se odnose na pomoć i podršku ugroženim kategorijama društva i granama privrede te očuvanju radnih mjesta u realnom sektoru.

Međutim, Reprezentativni sindikati ukazuju predlagačima rješenja da je, prije svega od presudnog značaja: usvajanje Budžeta Institucija Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, posebno iz razloga što u ovoj situaciji Odluka o privremenom financiranju ne daje mogućnost pružanja konkretnih mjera pomoći i podrške.

Takođe, ističemo činjenicu da veliki dio Budžeta Institucija BIH usmjeren na plate i naknade odlazi na plate i naknade izabranim i imenovanim licima u institucijama BiH čija primanja na mjesečnom nivou iznose 3.000,00 – 6.000,00 KM, dok državni parlamentarci uz sve benefite ostvaruju primanja i preko 6.000,00 KM. U isto vrijeme zaposleni u institucijama BiH sa SSS ostvaruju primanja od 475,00 KM, a sa VSS od 997,00 KM…

Od ukupnog broja zaposlenih u institucijama BiH oko 60% zaposlenih ostvaruje primanja niža od prosjeka BiH, dok oko 20% zaposlenih ostvaruje tek prosječnu platu.

Naime, Reprezentativni sindikati su i u ranijem periodu apelovali na neravnopravan položaj zaposlenih u institucijama BiH u odnosu na imenovana i izabrana lica ali i u odnosu na zaposlene u institucijama na nižim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, entitetima, kantonima i općinama, te ovom prilikom ponovo skrećemo pažnju na ovo pitanje i ističemo da je krajnje vrijeme da se ova diskriminacija ispravi, te da se uopšte ne uzima u razmatranje mogućnost smanjenja primanja zaposlenima u institucijama BiH iz razloga što bi se takvom mjerom većina zaposlenih u državnim institucijama dovela na rub egzistencije.

Prema stručnom mišljenju ekonomskih analitičara Reprezentativnih sindikata koji se bave problematikom fiskalne politike, upravo mjere smanjenja plata i takvih ušteda dovele bi do potpunog kolapsa privrednog sistema u BiH.  Poučeni krizom iz 2009.godine (zbog koje i do pojave ove krize plate nikada nisu vraćene na nivo iz 2008.godine), te uzimajući u obzir da je zbog najave o uštedama u Budžetima došlo do smanjene privredne aktivnosti, koja je rezultirala padom prihoda od PDV-a, kako je u medijima iznijet podatak: za oko 20%, a što je od presudnog uticaja na sve nivoe Budžeta, te u vezi s istim smanjivanje plate bila bi totalno pogrešna mjera koja bi se automatski generisala na potrošnju.

Naš prijedlog je upravo suprotan: vratite osnovicu bar na nivo iz 2012.godine, kada već nije moguće istu vratiti na nivo iz 2008.godine. Sa tih dodatnih 25 mil.KM, kroz potrošnju u Budžet bi se vratilo skoro 5 mil.KM, samo PDV-a, a ostalih 20 mil.KM bili bi podsticaj za privrednu aktivnost. Takođe, umjesto otkazivanja svih investicija u Institucijama BiH, neophodan je suprotan korak: hitno se moraju sve investicije pokrenuti, kako bi se privreda mogla angažovati usljed pada poslovanja na inostranom i domaćem tržištu. Osnovni cilj jeste da se poveća privredna aktivnost, kako bi se očuvala radna mjesta, a sa njima potrošnja, koja je osnov za najveći dio budžetskih prihoda. Već smo u aprilu mjesecu vidjeli da bez potrošnje nema ni budžetskih prihoda (niti indirektnih, niti direktnih). Ukoliko spasimo radna mjesta, neće biti potrebe za isplatama naknada za nezaposlene. Iako nije u nadležnosti Savjeta ministara niti Parlamenta BiH, apelujemo na Vas da utičete na stranačke kolege na nižim nivoima, da se hitno donesu fiskalne mjere za rasterećenje privrede kao što su:

 • Povećanje minimalne plate na 600,00KM (u oba entiteta),
 • Smanjenje stopa doprinosa na 30% (sa 33% u RS, a u FBIH ukidanje stopa doprinosa na plate i smanjenje stopa doprinosa iz plata),
 • Povećanje ličnog odbitka na 1.000,00 KM (trenutno u RS iznosi 500,00 KM, a u FBIH 300,00 KM),
 • Neophodno je HITNO zaduženje kod MMF-a, drugih inostranih kreditora ili kod komercijalnih banaka u BIH u minimalnom iznosu od 2 milijarde KM pod povoljnim uslovima, a kako bi se prebrodila ova kriza. S obzirom na odnos duga BIH i njenog BDP-a, imamo mogućnost da se zadužimo za ovaj iznos bez opasnosti da dođemo u situaciju prezaduženosti.

Ove jednostavne mjere bi oslobodile u budžetima na svim nivoima stotine miliona KM, koji bi se mogli direktno usmjeriti u fondove u kratkom roku, dok bi u dugom roku zbog povećanja privredne aktivnosti i povećanja minimalne plate fondovi bili stabilizovani i ostvarili određeno povećanje prihoda nakon normalizacije ekonomskih tokova, a višak sredstava bi se mogao koristiti za kapitalne investicije. To bi značajno suzbilo sivu ekonomiju (dobro je poznato da se isplata dijela plate vrši u kovertama) u realnom sektoru, a istovremeno bi dalo prostora privrednicima da plaćaju radnike legalno i putem računa, jer im država ne bi uzimala 70% na isplaćenu platu radnika.

 • Apelujemo na Savjet ministara i Parlamentarnu skupštinu BiH da pokažu društvenu odgovornost i utvrde zakonski osnov za korekciju previsokih primanja (sva primanja iznad 2.500,00 KM) i naknada imenovanim i izabranim licima u institucijama BIH radi ostvarenja neophodnih ušteda.
 • Apelujemo da se izvrše ostale korekcije budžeta, na drugim sintetičkim pozicijama, istovremeno vraćajući osnovicu za plate na nivo iz 2012.godine za zaposlene u institucijama BiH.
 • Molimo da pokažete odgovornost, da se ne bi ponovile greške iz 2009.godine, od kojih se ni deset godina kasnije nismo uspjeli u cjelosti oporaviti.
 • Stavljamo Vam na raspolaganje naše ekonomske stručnjake, koji su ujedno i Vaši, samim tim što su zaposlenici Institucija BiH, a kako bi kreirali neophodne zakonske mjere za savladavanje postojeće krize i djelovali na spas ekonomije.
 • Iniciramo imenovanje Vaših predstavnika u zajednički Pregovarački tim sa predstavnicima Reprezentativnih sindikata, radi provođenja daljnjih aktivnosti u procesu utvrđivanja realnih koeficijenata za plate i nastavka započetog kolektivnog pregovaranja.

Akt upućen predsjedavajućem Vijeća ministara BIH, dr. Zoranu Tegeltiji možete vidjeti u galeriji.

Posted in Aktuelnosti | Tagged , , , , | Leave a comment

OBRAĆANJE PREDSJEDNICE SUINO

Poštovane kolege, članovi Sindikata, koristim priliku čestitati Vam Praznik rada – 01. maj / svibanj, sa željom da se što prije vratimo normalizaciji života, da korona virus bude iza nas, te da Sindikat još aktivnije stupi u realizaciju svih zacrtanih aktivnosti.

Ujedno, želim Vas upoznati o nekim aktivnostima Sindikata u dosadašnjem periodu 2020.godine, bez obzira na vanredno stanje prouzrokovano pandemijom COVID-19:

1. Započet je proces utvrđivanja kriterija za povećanje plaća zaposlenih u institucijama BIH i kolektivnog pregovaranja između reprezentativnih Sindikata i VM/SM BIH,

2. Održane su tri sjednice Upravnog odbora SUINO, na kojima su zauzeti stavovi o daljnjem radu i djelovanju Sindikata u 2020.godini, a donesena su i urgentna rješenja u pojedinim konkretnim situacijama,

3. Završni račun o radu Sindikata za 2019.godinu je okončan od strane Knjigovodstvenog servisa, dostavljen u APIF i Poreznu upravu RS, a nakon čega je isti dostavljen u Ministarstvo pravde BIH, u skladu sa članom 5. stav 5. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (“Sl.glasnik BIH”, br.32/01, 42/03, 63/08, 76/11 i 94/16),

4. Održane su četiri sjednice Komisije za plaće i naknade pri VM/SM BIH, čiji sam član, a na kojima je Sindikat dao značajan doprinos u određivanju kriterija za primjenu Metodologije, u korist državnih službenika i zaposlenika,

5. Sindikat je inicirao sastanak sa direktorom (menadžmentom) UINO – radi dogovaranja oko daljnjih zajedničkih aktivnosti, koji je uslijed pojave korona virusa prolongiran do normalizacije rada,

6. Sindikat se, aktom broj: 23/9–03/20 od 23.03.2020. godine, obratio Direktoru UINO, tražeći poduzimanje svih mjera na zaštiti zdravlja zaposlenih u UINO i osiguranju zaštite na radu, uslijed pojave korona virusa, te je predložio sljedeće mjere:
– brže snabdijevanje dovoljnim količinama zaštitne opreme i sredstava za dezinfekciju u organizacione jedinice UINO, posebno granične prijelaze i carinske ispostave, poštujući broj angažovanih zaposlenika i realne prioritete shodno obimu izloženosti riziku zaraze, nadležnostima i vrsti radnih zadataka organizacionih jedinica;
– iznalaženje mogućnosti da se za zaposlene koji su u direktnom kontaktu s robom i sa strankama na graničnim prijelazima i carinskim ispostavama izvrši nabavka zaštitnih kombinezona i ostale opreme koja će osigurati maksimalnu zaštitu od infekcije;
– redovna i pojačana dezinfekcija službenih vozila i objekata UINO;
– maksimalno smanjenje broja uposlenih u sjedištima organizacionih jedinica, te ih usmjeravati da radne zadatke obavljaju od kuće bez dolaska na posao, ako priroda posla dozvoljava takvo postupanje;
– jasnije definiranje odsustvovanja sa posla: roditelja djece iz vrtića i produženog boravka, kao i roditelja djece sa posebnim potrebama;
– definiranje statusa zaposlenika: kroničnih bolesnika, onkološki tretiranih zaposlenika, zaposlenika koji koriste određene terapije sa težim zdravstvenim dijagnozama, kao i zaposlenika starijih od 60 godina,
– medijski snažnije upoznati javnost o rizicima radnih zadataka, doprinosu i nadležnostima zaposlenika UINO pri radu na granici i prilikom carinjena roba u carinskim ispostavama, te kontakta s putnicima, jer je do sada carina potpuno marginalizirana od strane medija.

7. Sindikat se u više navrata obraćao medijima (BN TV, TV1, O-kanal, FENA… i drugi ), ističući zabrinutost Sindikata za zdravlje i živote zaposlenih u UINO zbog pojave korona virusa, te ukazao na pojačan rad carinskih djelatnika, koji su, pored medicinskih radnika i policijskih službenika, jednako izloženi opasnosti od zaraze, a upravo zahvaljujući carini i njezinim izvršiocima nesmetano se odvija prekogranični promet roba iz svih, pa tako i iz kriznih područja, sa naglaskom na higijenska sredstva i robu široke potrošnje, kao i medicinsku opremu neophodnu za borbu protiv korona virusa.

8. Sindikat je pokrenuo akciju prikupljanja donacija – higijenskih sredstava, maski, rukavica i dezinfekcionih sredstava za naše kolege-carinike koji su, uz medicinsko osoblje i policiju: u prvim redovima ugroženih, posebno ukazujući na njihov direktni kontakt sa robama i osobama koje svakodnevno prelaze granicu, dolaze i iz rizičnih zemalja, samim tim predstavljaju rizičnu skupinu VISOKOG RIZIKA. Na ovaj način Sindikat se želio zahvaliti kolegama-carinicima i ukazati da je prisutan kada je to najpotrebnije, ne izdvajajući članove Sindikata od ostalih.

9. U toku je aktivnost oko odabira odvjetničkog ureda/ advokatske kancelarije, koja bi pored pravnih savjeta, Sindikat i sve njegove članove zastupala u svim postupcima, pred sudovima, a što je za sve nas od velikog značaja.

Uz izraze poštovanja i zahvalnost na Vašem učešću u radu Sindikata, kao i vjeri u NAŠE ZAJEDNIČKO BOLJE SUTRA,

u ime Sindikata i u svoje osobno ime, srdačno Vas pozdravljam!

Ana Mrnjavac,
Predsjednica SUINO

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

Pismo Direktoru

Broj: 23 / 9 – 03/20

Datum: 23.03.2020. godine

UPRAVA ZA INDIREKTNO-NEIZRAVNO OPOREZIVANJE

n/r dr. Miro Džakula, direktor

 

 Poštovani direktore, gospodine Džakula,

zbog krajnje ozbiljne epidemiološke situacije u državi uzrokovane virusom COVID-19., a i pored Vaše Naredbe i Naloga za postupanje, sa terena svakodnevno zaprimamo otvorena pisma zaposlenih UINO, kojima se uglavnom traži brža dostava sredstava za dezinfekciju i zaštitna oprema, maske i rukavice, neophodnih za zaštitu zdravlja svih zaposlenih UINO pri obavljanju radnih zadataka.

Svjesni smo činjenice da se, zbog prirode posla, u slučaju nepridržavanja mjera u ovoj vanrednoj situaciji cijela institucija može dovesti u najgoru situaciju, da se vrlo brzo svi možemo zaraziti, a što nitko od nas ne želi. Ukazujemo da mi nemamo rezervnih ljudi i svaki zaposleni „van stroja“ je nezamjenjiv.

Želimo podsjetiti kako je Sindikat UINO dao jasne preporuke u utvrđivanju minimuma procesa rada za vrijeme trajanja štrajka (što je također vanredna situacija), te se isto može preuzeti i sistemski propisati i za slučaj novonastale vanredne situacije. U tom smislu potrebno je definirati ključne točke: radne procese i radna mjesta koja moraju funkcionirati u svim vanrednim situacijama, uključujući i ovu u kojoj smo se našli pojavom koronavirusa.

Sindikat smatra da je neophodno osigurati minimum radnih procesa, prije svega omogućiti nesmetani promet roba, uz to izvršavati samo urgentne poslove u ostalim organizacionim jedinicama, osigurati protok informacija i dokumenata koje imaju oznaku hitnosti, dok bi kontrolne poslove trebalo svesti na minimum, upravni postupak i ostale postupke vezane za zakonom određene rokove također rješavati u umanjenom obimu i to isključivo one slučajeve (predmete) koji bi eventualno mogli doći u zastaru.

Osim održavanja redovnog funkcioniranja UINO i njenih organizacionih jedinica, kao reprezentativan Sindikat u UINO u obavezi smo kao prioritet tražiti poduzimanje svih mjera na zaštiti zdravlja zaposlenih u UINO i osiguranju zaštite na radu koja je propisana Zakonom o radu u institucijama BiH i pratećim podzakonskim aktima, a u ovim teškim trenucima i propisima nadležnih štabova civilne zaštite.

Ujedno molimo da institucija UINO, prioritetno, iznađe način da sve zaposlene koji rade u izravnom kontaktu sa strankama (zaposleni na graničnim prijelazima i u carinskim ispostavama), zbog jake izloženosti mogućoj infekciji, opremi boljom vrstom zaštite, te da se pored maski i rukavica nabave specijalni zaštitni kombinezoni, odnosno oprema koja bi pružala maksimaslnu zaštitu od infekcije.

Ljudski resurs je najvažniji i moramo biti svjesni šta naša služba znači za protok robe i snabdijevanje stanovništva. Bojimo se da, preduzimanjem mjera na dosadašnji način, ne izgubimo bitku sa virusom, čije bi posljedice bile nesagledive, samo jedan oboljeli kolega na granici znači izolaciju cijele smjene, a to vodi u bezizlaznu situaciju.

U vezi s tim, Sindikat predlaže sljedeće mjere:

 • brže snabdijevanje dovoljnim količinama zaštitne opreme i sredstava za dezinfekciju u organizacione jedinice UINO, posebno granične prijelaze i carinske ispostave, poštujući broj angažovanih zaposlenika i realne prioritete shodno obimu izloženosti riziku zaraze, nadležnostima i vrsti radnih zadataka organizacionih jedinica;
 • iznalaženje mogućnosti da se za zaposlene koji su u direktnom kontaktu s robom i sa strankama na graničnim prijelazima i carinskim ispostavama izvrši nabavka zaštitnih kombinezona i ostale opreme koja će osigurati maksimalnu zaštitu od infekcije;
 • redovna i pojačana dezinfekcija službenih vozila i objekata UINO;
 • maksimalno smanjenje broja uposlenih u sjedištima organizacionih jedinica, te ih usmjeravati da radne zadatke obavljaju od kuće bez dolaska na posao, ako priroda posla dozvoljava takvo postupanje;
 • jasnije definiranje odsustvovanja sa posla: roditelja djece iz vrtića i produženog boravka, kao i roditelja djece sa posebnim potrebama;
 • definiranje statusa zaposlenika: kroničnih bolesnika, onkološki tretiranih zaposlenika, zaposlenika koji koriste određene terapije sa težim zdravstvenim dijagnozama, kao i zaposlenika starijih od 60 godina,
 • medijski snažnije upoznati javnost o rizicima radnih zadataka, doprinosu i nadležnostima zaposlenika UINO pri radu na granici i prilikom carinjena roba u carinskim ispostavama, te kontakta s putnicima, jer je do sada carina potpuno marginalizirana od strane medija.

Uvidom u informacije s terena, a vezano za organizaciju rada, očigledno je da postoji različito postupanje istih organizacionih jedinica po regionalnim centarima, kao i različito postupanje od jedne do druge organizacione jedinice, tako da postoje organizacione jedinice gdje zaposleni rade po jedan dan u sedmici, organizacione jedinice gdje zaposleni rade pola radnog vremena, organizacione jedinice gdje zaposleni rade od kuće, kao i organizacione jedinice gdje svi zaposleni rade puno radno vrijeme sa vrlo lošom ili nikakvom zaštitom, a što izaziva dodatno nezadovoljstvo među uposlenima.

Uzimajući u obzir izloženo, pored gore predloženih mjera, Sindikat UINO traži donošenje jasne i nedvosmislene Odluke o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena za vrijeme trajanja epidemije koronavirusom, koju rukovodioci organizacionih jedinica treba jednoobrazno da primjenjuju.Na taj način bi eliminisali nezadovoljstvo i nejednak tretman zaposlenih u istim organizacionim jedinicama UINO.

Sindikat UINO ukazuje na potrebu rješavanja gore navedenog, prije svega u cilju zaštite svojih članova, kao i prevencije svih zaposlenih, te smo stanoviša da je samo zajedničkim mjerama institucije UINO i Sindikata moguće spriječiti potencijalno širenje epidemije prouzrokovane koronavirusom.

Smatramo da je institucija UINO već do sada kvalitetno odgovorila svojim zadacima, te da i ubuduće UINO i Sindikat zajednički moraju usmjeriti sve svoje kapacitete na rješavanju svih problema koji se pred nas postavljaju, posebno u ovoj kriznoj situaciji, iz razloga što je institucija UINO zajedničko dobro i briga, ne samo Sindikata i zaposlenih u instituciji UINO, nego i svakog pojedinca u BIH, koji je ovisan o protoku roba i snabdijevanju tržišta istim.

            S poštovanjem,

                              Predsjednica Sindikata UINO

       ______________________

                                                                                              Ana  Mrnjavac

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment