KOLEKTIVNI UGOVOR – INFORMACIJA

KOLEKTIVNI UGOVOR

ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I ZAPOSLENIKE U INSTITUCIJAMA BIH

( usaglašen prijedlog teksta ispred Sindikata UINO )

Poštovani članovi,

ovim putem želimo Vas informirati da je Sindikat UINO dana 29.10.2019. godine usaglasio prijedlog teksta Kolektivnog ugovora za državne službenike i zaposlenike u institucijama BiH kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze Vijeća ministara BiH i reprezentativnih sindikata, a koja proizilaze iz rada i po osnovu rada državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH. Uskoro nas očekuje usaglašavanje ovog prijedloga sa druga dva reprezentativna sindikata, a zatim sa Vijećem ministara BiH.

Iz teksta KOLEKTIVNOG UGOVORA posebno izdvajamo sljedeće prijedloge našeg Sindikata:

 • Osnovica za obračun plata utvrđuje se u iznosu od 85% prosječne mjesečne neto plate u BiH
 • Plate zaposlenih u institucijama BiH ne mogu biti manje od plata zaposlenih na istom ili sličnom radnom mjestu na nižim organizacionim nivoima u državnoj upravi u BiH (entiteti, kantoni…)
 • Naknada za topli obrok ne može biti manja od 1 % od prosječne neto plate na nivou BiH
 • Regres za godišnji odmor je definisan u visini od 50% prosječne neto plate u BiH
 • Dodatak na plaću je utvrđen za sve zaposlene u UINO, a visina dodatka će zavisiti od statusa ovlaštenih lica, rada na terenu i ostalih zaposlenih lica (od 10% do 30%)
 • Uvećani su procenti povećanja plate u slučaju prekovremenog rada, rada u neradne dane, noćnog rada ili rada u dane državnih praznika (od 25% do 100%)
 • U slučaju kada zaposleni privremeno obavlja poslove drugog zaposlenog, duže od 15 dana, ima pravo na novčanu naknadu do 35% od njegove osnovne neto plate
 • Svi zaposleni u institucijama BiH imaju pravo na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život, naknadu za privremeno raspoređivanje i naknadu za službeno putovanje (bez diskriminacije)
 • Povećani su iznosi jubilarnih nagrada za službu u institucijama BiH (od 1 do 2,5 prosj.neto plate)
 • Povećan je broj i vrsta kriterija za uvećanje broja plaćenih radnih dana godišnjeg odmora
 • Preciznije su definisani slučajevi za korištenje plaćenog i neplaćenog odsustva
 • Zaposleni su kolektivno osigurani od posljedica nesretnog slučaja tokom 24 sata
 • Poslodavac je dužan zaposlenim obezbijediti sistematski ljekarski pregled jednom u dvije godine
 • Uređeni su uslovi vezani za obavljanje sindikalnih aktivnosti, zaštita zaposlenih i pravo na štrajk
 • Upražnjena radna mjesta, uz konsultacije i saglasnost reprezentativnog sindikata, poslodavac je dužan popuniti ovim redom: internim premještajem, eksternim premještajem i javnim konkursom
 • U slučaju smrti zaposlenog, nezaposleni supružnik ili dijete ima prednost kod prijema na rad
 • U slučaju prekobrojnosti definisani su precizni kriteriji bodovnog sistema radnih mjesta
 • Zaštita članova reprezentativnog sindikata (radno pravni status i uslovi rada)

S poštovanjem,

Predsjednica Sindikata UINO

Ana  Mrnjavac

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

Poziv za dostavljanje ponuda za paketiće

P O Z I V
za dostavljanje ponude za novogodišnje paketiće

u skladu sa aktivnostima Sindikata Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje o pokretanju podjele novogodišnjih paketića djeci članova Sindikata UINO, dostavite ponudu, u postupku nabavke i isporuke novogodišnjih paketića.

Molimo sve članove Sindikata, ukoliko raspolažu informacijama o kvalitetnim dobavljačima iz neposrednog okruženja, da ih upoznaju sa našim pozivom za dostavljanje ponuda, kako bi se mogli prijaviti. Sindikat će poslati već na nekoliko adresa poziv direktno, ali širom ponudom ćemo dobiti kvalitetnije paketiće.

U nastavku su elektronska verzija poziva i Obrasca za dostavljanje ponude.

Poziv

Aneks 1

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

J A H O R I N A 2 0 1 9 . – OBILJEŽAVANJE 2. GODIŠNJICE OSNIVANJA SINDIKATA UINO

Smještaj na bazi 2 puna pansiona u aparthotelu “Vučko” na Jahorini od 6. do 8.12 2019. (apartmani 1/2, 1/3 i 1/4).

Tokom 3 dana predviđen je bogat zabavni program povodom proslave i obilježavanja druge godišnjice osnivanja Sindikata UINO. Program se sastoji od radno-edukativnog i zabavnog dijela.

Radni dio (subota, od 9.00 do 12.00) će obuhvatiti održavanje Skupštine Sindikata UINO, sjednice komisija Sindikata UINO, sjednicu Upravnog odbora Sindikata UINO. U poslijepodnevnim satima (subota, od 15.00 do 17.00) predviđene su radionice za članove SUINO o sindikalnim aktivnostima, pravima, potrebama i značaju sindikalne borbe.

Zabavni dio će obuhvatiti 2 večernja druženja (petak, subota) uz bogat zabavni program (muzika uživo, tombola, karaoke, mis i mister večeri) i tradicionalne „Igre bez granica“ sa prigodnim nagradama za pobjedničke ekipe i takmičare.

Iznos kotizacije (3 dana, 2 puna pansiona) je 160,00 KM po osobi.
Plaćanje u 3 rate odbitkom od plaće za mjesece X., XI. i XII. 2019.g.

Besplatan prijevoz autobusima iz sjedišta Regionalnih centara UINO.

Prijave članova Sindikata UINO dostaviti do 25.10.2019.g. koordinatorima:
SREDIŠNJI URED UINO – munevera.krneta@uino.gov.ba – 051/335 341 (Sektor za carine, Odsjek za tarifu)
RC BANJA LUKA – amira.obarcanin@uino.gov.ba – 051/300 757 (Odsjek za poslovne usluge)
RC SARAJEVO – biljana.ivic@uino.gov.ba – 033/246 099 (Odsjek za carinske poslove)
RC MOSTAR – josip.sliskovic@uino.gov.ba – 036/356 850 (Odsjek za provedbu propisa)
RC TUZLA – nermin.jusic@uino.gov.ba – 035/368 037 (Odsjek za carinske poslove)

Potpisane obrasce za plaćanje u ratama dostaviti referentima za plaće u RC-ima i Središnjem uredu UINO najkasnije do 25.10.2019.godine.

Godišnjica obavijest

Plakat Vučko

Obrazac odbitka kotizacije od plate JAHORINA 2019

Obrazac odbitka kotizacije od plate JAHORINA 2019 – cirilica

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

Novogodišnji paketići 2019

Sindikat UINO će ove godine organizovati podjelu novogodišnjih paketića za djecu članova Sindikata UINO uz prigodan zabavno-muzički novogodišnji dječiji program u sjedištima Regionalnih centara i Središnjem uredu UINO u decembru 2019. godine.

Pravo na novogodišnje paketiće imaju djeca rođena u periodu:

od 01.01.2012. godine do 31.12.2019. godine.

 Potrebno je da roditelji (članovi Sindikata UINO) prijave podatke o djeci koja su rođena poslije 01.10.2018. godine ili prije 01.01.2012. godine (kupovina paketića), kao i članovi sindikata sa djecom, a koji su se učlanili u Sindikat poslije 01.10.2018. godine.

Podatke dostaviti na e-mail: admin@suino.ba do 31.10.2019.godine.

Potrebno je dostaviti slijedeće podatke: prezime i ime roditelja i djeteta, datum rođenja djeteta, naziv Regionalnog centra/SU, naziv organizacione jedinice i kontakt telefon.

Evidenciju djece rođene do 01.10.2018.godine Sindikat UINO već posjeduje.

Plakat – Obavijest o podjeli novogodišnjih paketića 2019

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

Obavijest ispred reprezentativnih sindikata državnih institucija u BiH

Na osnovu inicijative Sindikata Uprave za indirektno oporezivanje u saradnji sa ostala dva reprezentativna sindikata na državnom nivou je upućena obavijest ka medijima o zajedničkom djelovanju reprezentativnih sindika u cilju poboljšanja uslova rada, a prvenstveno naknada za rad. U nastavku možete preuzeti obavijest upućenu meidjima 09.10.2019. godine.

OBAVIJEST REPREZENTATIVNIH SINDIKATA INSTITUCIJA U BIH – ZA MEDIJE

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment